Załącznik numer 6
o Regulaminu monitoringu wizyjnego
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce
z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Klauzula informacyjna prowadzenia monitoringu wizyjnego
 

Informacja o zasadach prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny

Tożsamość administratora

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce z siedzibą pod adresem Woliczka 64, 36-071 Trzciana. Numer telefonu: 17 85 60 994, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W imieniu Jednostki obowiązki administratora sprawuje Kierownik.

Inspektor ochrony danych

Administratorzy powołali wspólnego inspektora ochrony danych. Imię i nazwisko: Daniel Panek. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Jednostki;
 • ochrony mienia.

Cele monitoringu wizyjnego osiągane są poprzez następujące działania:

 1. zwiększenie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa pracowników;
 2. ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników;
 3. ustalanie sprawców zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, celem podjęcia działań interwencyjnych i dyscyplinarnych.

UWAGA: Monitoring wizyjny nie może być wykorzystywany w celu sprawowania nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników jednostki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 222).

Zakres, obszar i czas monitorowania

Monitoring rejestruje dane wyłącznie w zakresie obrazu (wizji), nie rejestruje przy tym dźwięku (fonii).

Monitoring jest prowadzony na obszarze budynku głównego (siedziby Jednostki) znajdującym się pod adresem Woliczka 64, 36-071 Trzciana. Monitoring obejmuje obszar:

 1. kamera nr 1 – umieszczona przed budynkiem na słupie – obejmuje wejście;
 2. kamera nr 2 - umieszczona na budynku od frontu – obejmuje wejście;
 3. kamera nr 3 – umieszczona na budynku od frontu – obejmuje drogę główną;
 4. kamera nr 4 – umieszczona na budynku od tyłu – obejmuje parking;
 5. kamera nr 5 – umieszczona na budynku od tyłu – obejmuje piwnicę;
 6. kamera nr 6 - umieszczona na budynku od tyłu – obejmuje wyjście;
 7. kamera nr 7 – umieszczona na budynku – obejmuje bramę od strony północnej.

Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony tabliczkami informacyjnymi zawierającymi co najmniej napis „UWAGA: OBIEKT MONITOROWANY” oraz piktogram z wizerunkiem kamery.

Monitoring wizyjny funkcjonuje w czasie całego roku kalendarzowego, nieprzerwanie, przez całą dobę.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Jednostka powierzyła zadanie zdalnej obsługi infrastruktury służącej do prowadzenia monitoringu wizyjnego, podmiotom zapewniającym obsługę techniczną tych urządzeń w zakresie jej serwisowania oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej lub osobom trzecim realizującym cele wynikające z ich prawnie uzasadnionych interesów. W takiej sytuacji, każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych z monitoringu wizyjnego zostanie uprzednio poddany analizie pod kątem jego legalności oraz adekwatności danych objętych treścią wniosku.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez trzy miesiące - po tym okresie zostaną trwale usunięte lub nadpisane.

Jeżeli nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin trzech miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zasady te wynikają z treści art. 222 §3, §4 i §5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Prawa podmiotów danych

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pochodzą z nagrań zarejestrowanych przez monitoring wizyjny.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest niezależne od woli osoby, której te dane dotyczą. Osoba przebywająca na terenie Jednostki nie posiada realnej możliwości odmowy podania danych osobowych, ilekroć znajduje się w obszarze objętym monitoringiem.

Na zasadach opisanych powyżej, Jednostka może prowadzić monitoring bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody osób znajdujących się w zasięgu rejestracji obrazu.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.